โปรแกรมบัญชี
HOMEโปรแกรมบัญชีCONTACT USโปรแกรมบัญชีPRODUCTSโปรแกรมบัญชีDOWNLOADโปรแกรมบัญชีNEWSโปรแกรมบัญชีPROFILEโปรแกรมบัญชีPARTNERโปรแกรมบัญชีSUCCESS STORYโปรแกรมบัญชีJoin Usโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
ERP
 
Thai English

โปรแกรมบัญชี    
ติดต่อเรา
ค่าแนะนำลูกค้า
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
Success Story
PRODUCT
INDUSTRY
DEMO
TRAINING
SUPPORT SERVICE
สนใจผลิตภัณฑ์ และบริการ
 

โปรแกรมบัญชี
  PRODUCTS
โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชี : Formula Finacial and Accounting
โปรแกรมบัญชี ระบบ ERP : Formula ERP : series
โปรแกรมบัญชี ระบบผลิต : Formula Manufacturing
โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
โปรแกรมบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Formula HRM
โปรแกรมบัญชี ระบบงานขายปลีกหน้าร้าน : Formula POS
โปรแกรมบัญชี ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : Formula CRM
โปรแกรมบัญชี ระบบ Formula SMS Alert
โปรแกรมบัญชี ระบบนวัตกรรม Online
โปรแกรมบัญชี ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ : Formula BI

โปรแกรมบัญชี
  FOMULA PRODUCTS
โปรแกรมบัญชี FORMULA Series
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Super GL ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี AR ระบบลูกหนี้
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี AP ระบบเจ้าหนี้
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี PO ระบบจัดซื้อ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี SO ระบบงานขาย
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Budget
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี VAT
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Multi-Currency
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Costing
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Consolidate
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Security
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Data Maintanable
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Management Information System
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Financial Analysis System

โปรแกรมบัญชี
Formula AR
 
 


ระบบลูกหนี้ เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบขาย รองรับองค์กรที่มีการขายเชื่อปริมาณมาก มีความซับซ้อนในการบริหารลูกหนี้

ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
โปรแกรมบัญชี รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ใน เครื่องได้
โปรแกรมบัญชี สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
โปรแกรมบัญชี มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาว เกินไป
โปรแกรมบัญชี บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
โปรแกรมบัญชี INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
โปรแกรมบัญชี ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
โปรแกรมบัญชี สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
โปรแกรมบัญชี สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย รายการเอกสารใบใดบ้าง
โปรแกรมบัญชี สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
โปรแกรมบัญชี สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลย กำหนดแล้ว
โปรแกรมบัญชี สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
โปรแกรมบัญชี สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
โปรแกรมบัญชี สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้
โปรแกรมบัญชี ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด
โปรแกรมบัญชี มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบ ค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ*

ระบบลูกหนี้
โปรแกรมบัญชี กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบวางบิล (Billing Slip) , ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และ ใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้า (Credit Note) เป็นต้น
โปรแกรมบัญชี สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
โปรแกรมบัญชี พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบวางบิลแยกตามลูกค้า
โปรแกรมบัญชี พิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงิน แยกลูกค้าแต่ละราย
โปรแกรมบัญชี สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติและรับชำระหนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับ ชำระบางส่วน หรือทั้งใบก็ได้
โปรแกรมบัญชี รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน, ดร๊าฟ, เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ฯลฯ
โปรแกรมบัญชี รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาด จากยอดเงินรับจริง
โปรแกรมบัญชี เรียกดูรายงานการวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดเป็นรายลูกค้า
โปรแกรมบัญชีและแบบสรุปเป็นราย ลูกค้า, กลุ่มลูกค้า, สาขา, ฝ่าย และแผนกได้
โปรแกรมบัญชี กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
โปรแกรมบัญชี พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
โปรแกรมบัญชี พิมพ์ Aging Report ได้ทั้งแบบสรุปและมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก, แต่ละฝ่าย โดย สามารถ กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
โปรแกรมบัญชี พิมพ์การ์ดลูกหนี้
โปรแกรมบัญชี พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
โปรแกรมบัญชี พิมพ์สรุปยอดรายรับในแต่ละงวดได้ว่ารับเป็นเงินสด เช็ครับ ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ส่วนลดจ่ายเท่าไร
โปรแกรมบัญชี สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้ อย่างถูกต้อง
โปรแกรมบัญชี สามารถรับแจ้งหนี้โดยระบุเลขที่, วันที่ ใบเก็บเงินได้
โปรแกรมบัญชี พิมพ์รายงานยอดหนี้ค้างชำระแยกตามชื่อลูกค้า

โปรแกรมบัญชี

 

 
 
 
 
 
     
     
 
 
Contact : 662-732-1800 คุณดวงฤทัย 662-732-1900 คุณเปรมกมล
Email : MDK@CRYSTALFORMULA.CO.TH , MDM@CRYSTALSOFT.CO.TH
©2007 Crystal Formula Co., Ltd . All rights reserved.
 
| Contact Us | Products | Download | News & Events | Profile | Webboard | Partner | Join Us |
 
Software Yes
”สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย จัดโครงการ Buy Thai First หรือ “เชื่อไทย ซื้อไทย” โดยมอบตราสัญลักษณ์ Software Yes  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยมอบให้ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ไทย ที่ผ่านการคัดเลือก”
Thai Quality
Software
IS015504
Thai Quality Soft
ATSI