โปรแกรมบัญชี
HOMEโปรแกรมบัญชีCONTACT USโปรแกรมบัญชีPRODUCTSโปรแกรมบัญชีDOWNLOADโปรแกรมบัญชีNEWSโปรแกรมบัญชีPROFILEโปรแกรมบัญชีPARTNERโปรแกรมบัญชีSUCCESS STORYโปรแกรมบัญชีJoin Usโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
ERP
 
Thai English

โปรแกรมบัญชี    
ติดต่อเรา
ค่าแนะนำลูกค้า
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
Success Story
PRODUCT
INDUSTRY
DEMO
TRAINING
SUPPORT SERVICE
สนใจผลิตภัณฑ์ และบริการ
 

โปรแกรมบัญชี
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Formula HRM
 
 


ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ได้ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้รูปแบบการแข่งขันดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ เปลี่ยนจากการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี เงินทุน กลยุทธ์การตลาด ไปเป็นการแข่งขันด้วยศักยภาพของบุคลากร เนื่องจากศักยภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ความพยายาม ความสามารถอย่างสูงในการบริหารจัดการโดยรวมในการพัฒนาให้เกิดขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ปัจจุบัน “มนุษย์” คือปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของธุรกิจ หรือ “บุคลากรที่มีศักยภาพสูง” คือ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่สำคัญที่สุดขององค์กรโดยภารกิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ คือ ความสามารถในการทำให้การทำงานของพนักงานทุกคนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

กลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์กรุ๊ป จึงได้พัฒนาระบบ Human Resource Management ขึ้นมาเพื่อรองรับการบริหารทรัพยกรมนุษย์แนวใหม่ โดยรองรับทุกระดับการลงทุน ทุกรุ่น ทุก Platform และยังรองรับการพัฒนาเฉพาะเพิ่มเติม สำหรับองค์กรที่มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการดังกล่าว


ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Formula HRM

 

 
 
 
 
 
     
     
 
 
Contact : 662-732-1800 คุณดวงฤทัย 662-732-1900 คุณเปรมกมล
Email : MDK@CRYSTALFORMULA.CO.TH , MDM@CRYSTALSOFT.CO.TH
©2007 Crystal Formula Co., Ltd . All rights reserved.
 
| Contact Us | Products | Download | News & Events | Profile | Webboard | Partner | Join Us |
 
Software Yes
”สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย จัดโครงการ Buy Thai First หรือ “เชื่อไทย ซื้อไทย” โดยมอบตราสัญลักษณ์ Software Yes  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยมอบให้ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ไทย ที่ผ่านการคัดเลือก”
Thai Quality
Software
IS015504
Thai Quality Soft
ATSI