โปรแกรมบัญชี
HOMEโปรแกรมบัญชีCONTACT USโปรแกรมบัญชีPRODUCTSโปรแกรมบัญชีDOWNLOADโปรแกรมบัญชีNEWSโปรแกรมบัญชีPROFILEโปรแกรมบัญชีPARTNERโปรแกรมบัญชีSUCCESS STORYโปรแกรมบัญชีJoin Usโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
ERP
 
Thai English

โปรแกรมบัญชี    
ติดต่อเรา
ค่าแนะนำลูกค้า
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
Success Story
PRODUCT
INDUSTRY
DEMO
TRAINING
SUPPORT SERVICE
สนใจผลิตภัณฑ์ และบริการ
 

โปรแกรมบัญชี
  PRODUCTS
โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชี : Formula Finacial and Accounting
โปรแกรมบัญชี ระบบ ERP : Formula ERP : series
โปรแกรมบัญชี ระบบผลิต : Formula Manufacturing
โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
โปรแกรมบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Formula HRM
โปรแกรมบัญชี ระบบงานขายปลีกหน้าร้าน : Formula POS
โปรแกรมบัญชี ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : Formula CRM
โปรแกรมบัญชี ระบบ Formula SMS Alert
โปรแกรมบัญชี ระบบนวัตกรรม Online
โปรแกรมบัญชี ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ : Formula BI

โปรแกรมบัญชี
ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
 
 
 


ระบบบริหารงานเงินเดือนและพนักงาน FORMULA PAYROLL

• สำหรับใช้คำนวณเงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้กับพนักงาน แบบอัตโนมัติ
• สามารถเปลี่ยนอัตราภาษีที่ใช้คำนวณได้ตลอดเวลา(ตามประกาศกรมสรรพากร)
• สามารถออกแบบฟอร์ม Payroll Slip เองได้• ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนปี จำนวนเอกสาร, ติดตั้งไม่จำกัดครั้ง, ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายดาย

Features (คุณสมบัติ)

 
 

ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll

 
 

องค์ประกอบข้อมูลโครงสร้างองค์กร (Organization Information )
• สามารถกำหนดบริษัทใช้งานได้มากกว่า 1 หนึ่งบริษัท (Option แต่ละรุ่น)
• แต่ละบริษัทสามารถกำหนด สาขา , ฝ่าย , แผนก , แผนงานและโครงการได้ไม่จำกัด
• สามารถเพิ่มข้อมูลในส่วนของตำหน่งงาน พนักงาน , สัญญาจ้างงานและสัญญาค้ำประกันได้
• กำหนดคำบรรยายถึงลักษณะของงาน (Job Description) ได้ไม่จำกัด
- ระบุตำแหน่งผู้บังคับบัญชา และระบุขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ระบุความรับผิดชอบหลักและวัตถุประสงค์
- ระบุคุณสมบัติของพนักงาน , คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
- ระบุเงื่อนไขในการเลื่อนตำแหน่ง , การปรับเงินเดือน , โบนัสและเงินประจำตำแหน่งได้
• บริษัทสามารถสร้างปฎิทินการทำงานของบริษัท ได้ และสร้างเฉพาะ รายกลุ่มที่มีกะการทำงานเดียวกัน หรือ ปฎิทินเป็นรายบุคคลได้
• ส่งข้อมูลเชื่อมโยงเข้าระบบบัญชี Formula ได้อย่างสมบูรณ์

 
 
ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
 
 
องค์ประกอบฐานข้อมูลพนักงาน(Employee Information)

 

• เอกสารงานบุคคล และฐานข้อมูลพนักงาน

1. แยกสถานะ (ผู้บริหาร , ประจำ , ชั่วคราว) ของพนักงานได้2. รองรับการแบ่งพนักงานออกเป็นสาขา , ฝ่าย , แผนกและโครงการ
3. สามารถส่งข้อมูลพนักงานให้กรมสรรพากรได้
4. สามารถระบุตำแหน่งของพนักงานได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง
5. สามารถระบุวันเริ่มทำงาน จำนวนวันทดลองงาน วันพ้นการทดลองงาน
6. ระบบอัตโนมัติคำนวณหา อายุ และ อายุงานให้
7. มีการป้องกันการคีย์หมายเลขบัตรประจำตัวประชนซ้ำ
8. บัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขบัตรประกันสังคม ระบุแตกต่างกันได้ หากเหมือนกัน ระบบจะนำไปเป็นค่าอัตโนมัติเหมือนกันให้
9. สามารถระบุสถานภาพ เพื่อการคำนวณภาษีได้

• โสด
• หม้าย
• คู่สมรสไม่มีเงินได้
• คู่สมรสมีเงินได้ แต่สมรสหย่า หรือตายระหว่างปีภาษี
• คู่สมรสมีเงินได้ รวมคำนวณภาษี
• คู่สมรสมีเงินได้ แยกคำนวณภาษี แต่ยื่นแบบรวมกัน
• คู่สมรสมีเงินได้ แยกคำนวณภาษี แยกยื่นแบบ

10. ระบุวัน เดือน ปี เกิด สถานที่เกิด จังหวัดเกิด ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดที่ออกบัตรประชาชน วันหมดอายุบัตรประชาชนได้ , ระบุสถานภาพการสมรส เขตที่จดทะเบียนสมรสได้
11. สามารถกำหนดการจ่ายเงิน, รูปแบบการจ่ายเงินให้พนักงาน
12. โอนเข้าบัญชีธนาคารหรือบัญชีสหกรณ์ สามารถระบุธนาคารและเลขที่บัญชี เพื่อนำส่งให้ธนาคารได้
13. ระบุ Instant Messenger (msn, yahoo, skype) และรหัสผู้ใช้แต่ละโปรแกรมได้
14. สามารถระบุได้ว่าพนักงานต้องหักประกันสังคม, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าลดหย่อนคู่สมรสหรือไม่
15. มีรายงานตรวจสอบแบบสรุปและละเอียดในส่วนของพนักงาน, สัญญาจ้างงานและสัญญาค้ำประกัน


 
 
ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
 
 

องค์ประกอบข้อมูลระบบเงินเดือน (Payroll Information System)

• ฐานข้อมูลข้อกำหนดระบบเงินเดือน

 
  ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
 
  • ระบบบันทึกข้อมูลเงินเดือน  
  ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll  
  • รายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเงินเดือน  
  ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll

ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
 
  • รายงานติดต่อภายนอก (ธนาคาร/สำนักงานประกันสังคม/กรมสรรพากร ฯลฯ)  
  ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll  
  • ระบบบำรุงรักษาข้อมูล / Lock ข้อมูล  
  ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll  
  • ระบบรักษาความปลอดภัย  
  ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll  
 
 

ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll

 

 
 
 
 
 
     
     
 
 
Contact : 662-732-1800 คุณดวงฤทัย 662-732-1900 คุณเปรมกมล
Email : MDK@CRYSTALFORMULA.CO.TH , MDM@CRYSTALSOFT.CO.TH
©2007 Crystal Formula Co., Ltd . All rights reserved.
 
| Contact Us | Products | Download | News & Events | Profile | Webboard | Partner | Join Us |
 
Software Yes
”สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย จัดโครงการ Buy Thai First หรือ “เชื่อไทย ซื้อไทย” โดยมอบตราสัญลักษณ์ Software Yes เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยมอบให้ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ไทย ที่ผ่านการคัดเลือก”
Thai Quality
Software
IS015504
Thai Quality Soft
ATSI