โปรแกรมบัญชี
HOMEโปรแกรมบัญชีCONTACT USโปรแกรมบัญชีPRODUCTSโปรแกรมบัญชีDOWNLOADโปรแกรมบัญชีNEWSโปรแกรมบัญชีPROFILEโปรแกรมบัญชีPARTNERโปรแกรมบัญชีSUCCESS STORYโปรแกรมบัญชีJoin Usโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
ERP
 
Thai English

โปรแกรมบัญชี    
ติดต่อเรา
ค่าแนะนำลูกค้า
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
Success Story
PRODUCT
INDUSTRY
DEMO
TRAINING
SUPPORT SERVICE
สนใจผลิตภัณฑ์ และบริการ
 

โปรแกรมบัญชี
  PRODUCTS
โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชี : Formula Finacial and Accounting
โปรแกรมบัญชี ระบบ ERP : Formula ERP : series
โปรแกรมบัญชี ระบบผลิต : Formula Manufacturing
โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
โปรแกรมบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Formula HRM
โปรแกรมบัญชี ระบบงานขายปลีกหน้าร้าน : Formula POS
โปรแกรมบัญชี ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : Formula CRM
โปรแกรมบัญชี ระบบ Formula SMS Alert
โปรแกรมบัญชี ระบบนวัตกรรม Online
โปรแกรมบัญชี ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ : Formula BI

โปรแกรมบัญชี
  FOMULA PRODUCTS
โปรแกรมบัญชี FORMULA Series
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Super GL ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี AR ระบบลูกหนี้
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี AP ระบบเจ้าหนี้
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี PO ระบบจัดซื้อ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี SO ระบบงานขาย
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Budget
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี VAT
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Multi-Currency
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Costing
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Consolidate
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Security
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Data Maintanable
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Management Information System
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Financial Analysis System

โปรแกรมบัญชี
Products
 

 


 
 

โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
 


 


ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูงเป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และOnline Correction ระบบทั้งหมด คือระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ Costing ระบบ Consolidate, ระบบสกุลเงินต่างประเทศ, ระบบภาษี ระบบรักษาควมปลอดภัย และระบบบำรุงรักษาข้อมูล สามารถคำนวณยอดรวมต่างๆ ได้ถูกต้องและง่ายดายต่อผู้ใช้งาน แม้ในการยกเลิกรายการ
ระบบก็ทำการกลับบัญชีให้อัตโนมัติ Crystal FORMULA จึงเป็นทั้ง ผู้รักษา ผู้แจกแจง และผู้ตรวจสอบข้อมูลในคราวเดียวกัน

Crystal FORMULA มีระบบ Management Information System (MIS) และระบบวิเคราะห์การเงิน (Financail Analysis System) สำหรับผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้ ประกอบการตัดสินใจบริหารโดยเฉพาะเมื่อระบบการจัดการ ระบบวิเคราะห์
ผนวกกับข้อมูลการเงิน ฝ่ายบริหารจะรู้ถึงสถานะภาพที่แท้จริงได้ในทันที ทำให้ธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็ว
และมีความพร้อมต่อการรับมือกับธุรกิจข้ามชาติที่ใช้ IT เป็นอาวุธ

STANDARD FEATURES OF FORMULA

โปรแกรมบัญชี สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลมากขนาดไหนก็ตามทำให้ไม่เสียข้อมูล
ที่บันทึกมาแล้วหลายๆ ปี และยังสะดวกต่อการปรับระบบบัญชี หรือแก้ไข รหัสต่างๆได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โปรแกรมบัญชี สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดปี และพิมพ์ดูข้อมูลได้ทันที โดยไม่ต้องยกยอดมา หรือโอน รายการต่าง ๆ แม้จะเป็นรายการข้ามงวด โปรแกรมก็จะคำนวณให้อย่างถูกต้อง เพราะการทำงานเป็นแบบ ONLINE TRANSACTION PROCESSING แต่ก็สามารถเลือกบันทึกรายการเป็นแบบ BATCH ได้เช่นกัน ทำให้เริ่มการทำงานในรอบบัญชีใหม่ได้ทันที ไม่ต้องโอนกลับไปกลับมา และยังเริ่มรอบบัญชีใหม่ได้ทันที ถึงแม้บัญชีของปีเก่าจะยังไม่เรียบร้อย

โปรแกรมบัญชี สามารถตัดเก็บ ตัดต่อ โยกย้ายข้อมูล เป็นบริษัท เป็นสาขาเฉพาะข้อมูลใหม่หรือ ทั้งหมดก็ได้

โปรแกรมบัญชี สามารถบันทึก VOUCHER แบบ COMPOUND ENTRY (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) และยังจัดกลุ่มบัญชีให้ยันกัน
เป็นชุดๆได้ใน VOUCHER ใบเดียวกันอย่างอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถออกบัญชีรูปตัว T ได้อย่างสมบรูณ์และตรวจกลับ
ไปยังเอกสารต้นตอ ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามประกาศของกรมสรรพากร

โปรแกรมบัญชี สามารถบันทึกเอกสารหลายชนิดใน VOUCHER ใบเดียวกันได้ เช่น ใบรับรองหัก ณ ที่จ่าย, เช็ค,ใบโอนสินค้าข้ามคลัง,
ใบเบิกสินค้า, INVOICE, ใบเสร็จ ฯลฯ ทำให้สามารถตรวจสอบยันยอดเอกสาร ต้นตอ (DRILL DOWN) ทุกหน่วยงานได้ลึก และละเอียดที่สุดในเมนูเดียว และมีความยืดหยุ่นสูง

โปรแกรมบัญชี สามารถกำหนด FISCAL YEAR ให้เป็นวันไหนก็ได้ ไม่บังคับว่าต้องเป็นวันที่ 01 เดือน 01 หรือ วันที่ 01 เดือน 04 เท่านั้นและออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือตามปีปฎิทินได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรมบัญชี สามารถบันทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัด โดยไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด ...15 งวด ... 18 งวด ... 24 งวด ... ฯลฯ (เพราะต้องมีงวดที่ใช้ปิดบัญชีหรือ POST) ที่น่าสับสนอีกต่อไป

โปรแกรมบัญชี สามารถออกแบบระบบบัญชีของไทยให้รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ สามารถทำ RESPONSIBILITY ACCOUNTING ได้หลายระดับชั้น

โปรแกรมบัญชี สามารถออกแบบงบได้อย่างง่ายดาย ไม่จำกัดจำนวนงบ โดยออกแบบเพียงครั้งเดียว เพื่อใช้ พิมพ์งบได้หลายรูปแบบ ทั้งรายการที่เป็นยอดสะสม งบประจำงวด งบรวมบริษัท งบแต่ละแผนก งบ รวมหลายแผนก งบช่วงวันใดวันหนึ่ง หรือช่วง 9,999 ปี รวมทั้งงบเปรียบเทียบรายไตรมาส เปรียบเทียบแต่ละเดือน หรือเปรียบเทียบ 3 ปี

โปรแกรมบัญชี สามารถเริ่มงานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมาของงวดก่อน เพราะสามารถมา บันทึกภายหลังได้ ทำให้ไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลของงวดก่อนให้ครบถ้วน หรือถูกต้องเรียบร้อยก็สามารถเริ่มระบบใหม่ได้ทันที

โปรแกรมบัญชี สามารถรับ-ส่งข้อมูลไปมาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ ระหว่างบริษัทกับบริษัท หรือจากหลาย SITE มารวมที่ส่วนกลาง หรือระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดยส่งข้อมูลผ่านแผ่น DISKETTE, ZIPDISK, CD-R, CD-RW, TAPE, MODEM หรือ INTERNET ก็ได้

โปรแกรมบัญชี เลือกใช้ NOS(NETWORT OPERATING SYSTEM) หรือเครื่องแม่ข่าย ได้อย่างหลากหลาย (MULTI PLATFORM) ไม่ว่าจะเป็น WINDOWS NT , WINDOWS 2000 ,NOVELL NETWARE หรือแม้แต่ LINUX SAMBA ซึ่งเป็น FREE SOFTWARE

STANDARD FEATURES OF FORMULA

โปรแกรมบัญชี รองรับการบันทึกสมุดรายวันได้มากถึง 20,000 เล่ม ทำให้จัดการกับรายการ VOUCHER ที่มี ความหลากหลาย และมีความซับซ้อน เช่น การแยกเล่มสมุดเงินสดเพื่อจัดทำงบกระแสเงินสด สมุดบัญชี ธนาคาร เพื่อจัดทำบัญชีแยกประเภท ของแต่ละสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดรายการปรับปรุงที่มีความ หลากหลายได้มาก
เกินกว่าที่คาดไว้

โปรแกรมบัญชี สามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง แม้ว่าจะบันทึกเอกสารสลับลำดับรายการ หรือวันที่ก็ตามสามารถ
บันทึกรายการรับสินค้าเข้าคลังเพื่อขายก่อน แล้วจึงย้อนกลับมาบันทึกต้นทุน ในภายหลังได้ หรือจะบันทึกรายการขายก่อน แล้วจึงค่อยบันทึกรับสินค้าเข้าคลังพร้อมบันทึกต้นทุนก็ได้

โปรแกรมบัญชี สามารถลงบัญชีซื้อ-ขาย-จ่าย-รับ ได้ละเอียด ทุกรูปแบบอย่างอัตโนมัติ ไม่ใช่เฉพาะรายการซื้อ-ขายสินค้าสำเร็จรูป,วัตถุดิบ หรือ บริการ เท่านั้นแต่รวมไปถึงรายการสินทรัพย์ วัสดุสิ้นเปลือง สินค้ากึ่งสำเร็จ วัสดุประกอบ อะไหล่ รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆครบถ้วนตามหลักวิชาการบัญชี

โปรแกรมบัญชี สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อเฉลี่ยคืนบางส่วนได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ และจำนวนเงิน รองรับธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุน
การลงทุน, การลดหย่อนภาษี หรือแม้แต่ได้รับยกเว้นภาษี

โปรแกรมบัญชี สามารถสับสวิทซ์หน้าจอรายงานต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาได้ ทุกรายงานที่มีในระบบ

โปรแกรมบัญชี สามารถคำนวณค่าเสื่อมและลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ !!! แถมแก้ไขปัดเศษและลงบัญชีให้ใหม่ อย่างง่ายดาย

ERP สามารถทำ ON-LINE UPDATE และ ON-LINE CORRECTION และเลือกที่จะ POST โดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกรายการ หรือจะพักรอไว้ตรวจสอบรายการให้ถูกต้องก่อนก็ได้

ERP สามารถปรับแต่งผังบัญชีเองใหม่ทั้งหมด หรือใช้ผังตัวอย่างจากโปรแกรมที่เป็นมาตรฐานได้
ทันทีเหมาะกับธุรกิจที่ระบบบัญชียังไม่เป็นมาตรฐาน

ERP สามารถกระจายงานลงบัญชีโดยสร้างรูปแบบการลงบัญชีที่ซ้ำๆ กันได้ไม่จำกัดรูปแบบ รายการ และยังช่วยให้การทำงาน
ประจำซ้ำ ๆ นั้น ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกรายการใหม่ทั้งหมด เพียงแค่เลือก รูปแบบรายการแล้วรายละเอียดทั้งหมด
ก็จะถูกดึงมาให้ทั้งหมด แล้วยังสามารถแก้ไข หรือปรับเปลี่ยน รายการนั้นให้ตรงตามความต้องการเป็นครั้ง ๆ ไปได้อีกด้วย

ERP มีรายงานต่างๆช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น รายงานบัญชีแยกประเภทเปรียบเทียบแต่ละแผนก, งบค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยงาน, พิมพ์กระดาษทำการ, LIQUIDITY RATIO, LEVERAGE RATIO หรือจะสร้างสูตรการคำนวณอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ ฯลฯ

ERP สามารถดูงบที่ถูกต้องได้ทันทีโดยไม่ต้องรอปิดงวดบัญชี และเก็บข้อมูลที่ยังไม่ปิดงวดได้ไม่จำกัดปี

ERP สามารถออกรายงานและงบย้อนหลัง เสมือนย้อนเวลาไปในอดีตได้ไม่ว่าจะเป็นการปิดงวดแบบปิดทุกเดือน หรือปิดเป็นปีก็ตาม

ERP สามารถเรียกดูรายงานและยอดยกมาของบัญชีสต๊อคได้ละเอียดระดับวันตลอดเวลา

ERP สามารถทำ JOB-ORDER COSTING, PROCESS COSTING และ HYBRID-PRODUCT COSTING รวมทั้ง ACTIVITY-BASED COSTING ได้อย่างแท้จริง

ERP สามารถทำ COST ALLOCATION ได้ทันทีในขณะที่ลงบันทึก VOUCHER หรือ INVOICE จากการซื้อ หรือทั้งสองวิธีคู่กันโดยระบบสามารถรับรู้ยอดรวมก่อนการ ALLOCATE และสามารถออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริง กับงบประมาณได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอปิดงวดบัญชี

STANDARD FEATURES OF FORMULA

ERP สามารถควบคุมงบประมาณอย่างได้ผล สามารถควบคุมงบประมาณ ในโครงการที่ข้ามปีได้ไม่ จำกัดปี พร้อมเปรียบเทียบระหว่าง ACTUAL กับ BUDGET ได้อีกด้วย

ERP สามารถทำงานได้ทั้งแบบ BATCH และแบบ ONLINE และสามารถ SET กลับไปกลับมาได้ตลอด เวลา หรือจะเปลี่ยนขณะทำรายการแต่ละรายการก็ได

ERP สามารถทำงานสองภาษาคู่กันโดยหน้าจอเป็นภาษาไทย แต่ออกรายงานเป็นภาษาอังกฤษส่ง ผู้บริหารชาวต่างชาติได้ทันที ง่ายเหมือนพิมพ์รายงานภาษาไทย

ERP ตรงตามประกาศสรรพากร ฉบับ 63 , 89 และยังคอยติดตามการเคลื่อนไหว ของประกาศฉบับใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ใช้โปรแกรมที่ทันยุค ทันเหตุการณ์ ไม่ใช่ต้องรอให้บริษัทแม่ที่ต่างประเทศพัฒนาอีก 3 ปี,5 ปี หรือรอตัวแทนในประเทศแก้ไข แต่รูปแบบรายงานก็ยังไม่ตรงกับประกาศของกรมสรรพากร (รูปแบบรายงานเท่านั้น ที่แก้ไขให้ ส่วนแกนหลักของโปรแกรมไม่ได้แก้ตาม) เพราะเราพัฒนาโปรแกรมโดยคนไทยให้คนไทยได้ใช้งานได้จริง

ERP รองรับการบันทึกรายการแบบ MANY TO MANY ซึ่งเหนือชั้นกว่าซอฟท์แวร์ที่เพิ่งจะ เริ่มพัฒนาให้ระบบ ONLINE กันได้เพียงแค่แบบ ONE TO MANY ที่เราทำได้มาก่อนแล้ว

โปรแกรมบัญชี บันทึกข้อมูลในลักษณะ LINK เชื่อมโยงกันอัตโนมัติ และสามารถเพิ่ม/แก้ไข รายละเอียดของฐานข้อมูลเกือบทุกชนิดได้ทันที ไม่ต้องเข้า ๆ ออก ๆ จากหน้าจอ ทำให้เกิดความล่าช้า และความสับสนในการบันทึกข้อมูล ลองนึกถึงขณะที่กำลังจะออกบิลขายซักใบ แล้วยังไม่มีรหัสสินค้า 1 รายการ แล้วต้องออกไปเมนูบันทึกทะเบียนสินค้า โดยยกเลิกการบันทึกบิลขายนั้น ๆ ทั้ง ๆ ที่ใส่รายละเอียดเกือบครบแล้ว

โปรแกรมบัญชี ไม่จำเป็นต้องทำงานแบบ PULL-DOWN MENU (หรือ SCOLL BAR) ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูล ลำบากยุ่งยากและช้า เพราะต้องคอยใช้ MOUSE จิ้มไปที่ปุ่มเล็ก ๆ กว่าจะจิ้มให้ตรงปุ่ม แล้วยังต้องคอยกดเลื่อน SCROLL หาชื่อลูกค้าอีก

โปรแกรมบัญชี ฐานข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เป็นฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด และสามารถหาบริการ SUPPORT ในประเทศไทยได้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่ว่ามาทำตลาดในประเทศไทยชั่วครั้งชั่วคราว หรือไม่ใช่ฐานข้อมูลที่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาหรือเพิ่งเกิดขึ้น

โปรแกรมบัญชี ใช้ TOOL ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานลักษณะ OLTP และพัฒนาด้วยภาษา ที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ภาษาหรือ TOOL ที่เพิ่งเกิดใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใช้งานกลายเป็น BUG TESTER รายแรก ๆ ที่อาจจะต้องเลิกใช้โปรแกรมนั้นไป เพราะมัวแต่เสียเวลาแก้ BUG หรือ TOOL นั้น ๆ ตายไปจะใช้งานหรือ พัฒนาต่อไปไม่ได้เลย

โปรแกรมบัญชี มีรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะพิมพ์ออกจอภาพ พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ พิมพ์ออกเป็นไฟล์นามสกุลต่างๆ
และยังเป็นผู้นำในการพิมพ์ 2 MODE คือ TEXT MODE และ GRAPHIC MODE ได้ ภายในโปรแกรมเดียวซึ่งยัง ไม่มีใครตามทัน

โปรแกรมบัญชี การพิมพ์รายงานทางจอภาพ สามารถย่อขยาย ซ่อน (HIDE) และล๊อค ROW หรือ COLUMNได้ ทำให้ดูรายงานที่มีขนาดใหญ่ซึ่งแสดงผลล้นจอภาพได้โดยสะดวก ไม่ต้องเลื่อน SCROLL ซ้ายทีขวาที ทำให้การดูรายงานสะดวกขึ้นมาก

โปรแกรมบัญชี ในการออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สามารถใส่ รูปภาพ IMAGE หรือ LOGO ต่างๆ ลงไปได้โดยง่าย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องสั่งพิมพ์เอกสาร PRE-PRINT จากโรงงาน

โปรแกรมบัญชี สามารถทำสำเนาแบบฟอร์มเอกสาร ที่ออกแบบไว้เรียบร้อย ไปใช้งานที่เครื่องลูกข่ายอื่น หรือ ใช้ตามสาขาต่างๆ ได้

โปรแกรมบัญชี สามารถตั้งหรือกำหนดการวิเคราะห์อายุหนี้ได้เองอย่างหลากหลาย และเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ตลอด พร้อมทั้ง ออกแบบรายงานที่เข้าใจง่าย มีหลายหลายรูปแบบตามมาตรฐานที่บริษัทชั้นนำทั่วไป ใช้ในการจัดทำรายงาน วิเคราะห์ประจำวันมาเป็น 10 ปี

 

 
 
 
 
 
     
     
 
 
Contact : 662-732-1800 คุณดวงฤทัย 662-732-1900 คุณเปรมกมล
Email : MDK@CRYSTALFORMULA.CO.TH , MDM@CRYSTALSOFT.CO.TH
©2007 Crystal Formula Co., Ltd . All rights reserved.
 
| Contact Us | Products | Download | News & Events | Profile | Webboard | Partner | Join Us |
 
Software Yes
”สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย จัดโครงการ Buy Thai First หรือ “เชื่อไทย ซื้อไทย” โดยมอบตราสัญลักษณ์ Software Yes  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยมอบให้ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ไทย ที่ผ่านการคัดเลือก”
Thai Quality
Software
IS015504
Thai Quality Soft
ATSI